Regulamin usług świadczonych przez go3.pl

§I. Definicje.

1) Operator – firma Go3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Warszawska 6 lok. 32, 15-063 Białystok, NIP: 7252126402, KRS: 0001069773.
2) Abonent – odbiorca (osoba fizyczna, prawna lub też podmiot nie posiadający osobowości prawnej) usług oferowanych przez Operatora.
3) Cennik – ustalany przez Operatora dokument dostępny na stronie internetowej zawierający aktualne ceny usług świadczonych przez Operatora.
4) Regulamin – Zawiera określone przepisy dotyczące Abonenta i Operatora.
5) Okres Testowy – wskazany przez operatora okres czasu, w którym Abonent ma dostęp do usług świadczonych przez Operatora, w którym to Abonent ma możliwość sprawdzenia jakości oferowanych usług. Abonent może tylko jeden raz skorzystać z okresu testowego. W okresie testowym Abonent jest zobowiązany przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu. Operator zastrzega sobie prawo przerwania okresu testowego bez podawania przyczyny.
6) Abonament – Okres liczony od momentu aktywowania usługi i opłaceniu zgodnie z Cennikiem zawartym na stronie internetowej Operatora.
7) go3.pl – Marka zarządzana przez Operatora.
8) Usługa – Usługa świadczona jest bezpośrednio przez Go3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością [www.go3.pl] lub przez inny podmiot na podstawie zawartej umowy.
9) Umowa – Umowa zawarta pomiędzy Operatorem a Abonentem. Umowę uważa się za zawartą w chwili otrzymania przez Operatora oferty oraz opłacenia należnego abonamentu.
10) Uptime – Ciągły czas świadczenia nieprzerywalnych Usług ze strony Operatora.
11) Plan Hostingowy – Zestawione Plany Hostingowe na stronie Operatora, które może wybrać Abonent.
12) Polityka Antyspamowa – ustalone przez Operatora reguły/zasady zwalczania niechcianych wiadomości na skrzynki pocztowe Abonentów.
13) Polityka Prywatności – ustalone przez Operatora zasady ochrony danych osobowych Abonenta.

§II. Postanowienia ogólne.

1) Niniejszy regulamin określa warunki świadczenia Usługi na rzecz Klienta przez Operatora oraz prawa i obowiązki stron umowy.
2) Abonent akceptuje warunki niniejszego regulaminu w chwili zawarcia umowy.
3) Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony, wskazany przez Abonenta w czasie rejestracji i wyboru Planu Hostingowego.
4) Poza regulaminem strony zobowiązują się przestrzegać przepisów prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności przepisy: kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
5) Wszelkie kwestie i działania sporne będą rozwiązywane przez Operatora w oparciu o treść niniejszego regulaminu.

§III. Rozpoczęcie świadczenia usług.

1) Zawarcie Umowy
a) Rozpoczęcie świadczenia Usług następuje z dniem jej rejestracji.
b) Zamówienie Usługi następuje przez wypełnienie formularza dostępnego na stronie / panelu Operatora i wysłanie go drogą elektroniczną. Oznacza to również akceptację poniższego Regulaminu i rozpoczęcie Okresu Testowego wynoszącego 7 dni – tylko w przypadku serwerów WWW oraz kont reseller.
c) Umowa jest zawierana na czas określony w danej ofercie dostępnej na stronie z szczegółami oferty, wraz z możliwością przedłużenia przez Abonenta Usług świadczonych przez Operatora. 
d) Aktywowanie zamówionej usługi nastąpi w terminie do 24 godzin. Operator zastrzega jednak, że w uzasadnionych przypadkach okres aktywacji może być przedłużony maksymalnie do 72 godzin od momentu otrzymania przez Operatora rejestracji.
e) Abonent jest zobowiązany uiścić należną opłatę na rachunek wskazany przez Operatora przed końcem okresu testowego. Z chwilą zaksięgowania płatności ważność konta jest przedłużona zgodnie z opłaconym Abonamentem. 
f) Brak wpłaty w testowym okresie powoduje blokadę Usługi po upływie tego okresu.
g) Limit transferu w Okresie Testowym jest ustawiony na 10% transferu określonego w Planie Hostingowym.
2) Płatności
a) Operator jest zobowiązany do wystawienia i wysłania drogą elektroniczną faktury pro forma w ciągu 2 dni od dnia dokonania rejestracji. 
b) Na podstawie § 37 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 1997 roku w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dziennik Ustaw nr 156, poz. 1024 z późniejszymi zmianami) i w związku z załącznikiem numer 3 tegoż rozporządzenia – Abonent upoważnia Operatora do wysłania faktury bez podpisu odbiorcy.
c) Za dzień zapłaty uważa się dzień zaksięgowania środków na rachunku bankowym Operatora.
d) Umowa ulega rozwiązaniu z mocy prawa z upływem okresu abonamentowego na jaki została zawarta – jeżeli nie została przedłużona i opłacona przez Abonenta na dalszy okres. 
e) Jeżeli Abonent chce zrezygnować z świadczonych Usług przez Operatora w ciągu 30 dni i może ubiegać się o zwrot kosztów, jednak ów zwrot może zostać zmniejszony o opłatę manipulacyjną w wysokości 30zł netto. 
f) Z chwilą zaksięgowania wpłaty przez Operatora za świadczone przez niego Usługi Operator jest zobowiązany do wystawienia faktury VAT w ciągu 2 dni drogą elektroniczną (na życzenie klienta droga pocztową).
g) Brak wpłaty powoduje blokadę konta Abonenta, a po 7 dniach całkowite usunięcie danych z systemu Operatora.
3) Przedłużenie Usług i Umowy
a) 14 dni przed zakończeniem aktualnej oferowanej przez Operatora Usługi jest wysyłana drogą elektroniczną proforma na kolejny okres do Abonenta. Jeżeli Operator zaksięguje wpłatę jest przedłużana na kolejny wybrany okres Abonamentu przez Abonenta. Jeśli jednak wpłata nie zostanie zaksięgowana, Usługi zostają zawieszone, a po kolejnych 7 dniach konto zostaje usunięte z naszej bazy serwera bezpowrotnie wraz z danymi znajdującymi się na nim.
b) Uiszczenie opłaty w powyższym terminie uważa się za przedłużenie umowy na kolejny okres 
c) Zmiana Planu Hostingowego w trakcie trwania umowy na tańszą usługę nie powoduje zmiany długości trwania okresu Abonamentu lub zwrotu różnicy w cenie. Zmiana Usługi na droższą w trakcie trwania aktualnego Abonamentu dostępnego w Planie Hostingowy Operatora pozwala na zmianę i wyrównanie długości trwania okresu Abonamentu. Operator zastrzega sobie, że zmiana Planu Hostingowego wymaga jego zgody oraz może być uwarunkowania od uiszczenia dopłaty do minimalnego okresu trwania umowy.
d) Abonent zawsze może skorzystać z aktualnej promocji świadczonej przez Operatora.
4) Rozwiązanie Usług i Umowy
a) Umowę poczytuje się za niezawartą jeśli w terminie 7 dni od dnia wystawienia faktury pro-forma Abonent nie uiści należnej opłaty.
b) Operator może odmówić świadczenia Usługi bez podania jakiejkolwiek przyczyny w szczególności kiedy klient podał nieprawidłowe dane osobowe w trakcie rejestracji lub gdy swoim zachowaniem zakłóca normalne funkcjonowanie systemu Operatora.
c) Abonent może zrezygnować ze świadczonych Usług przez Operatora w trakcie trwania Abonamentu z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia. Abonentowi przysługuje wówczas prawo do zwrotu niewykorzystanej części, jednak zwrot zostanie pomniejszony o opłatę manipulacyjną w wysokości 30zł netto.
d) Jeśli Operator stwierdzi, że klient utrudnia innym użytkownikom jak i funkcjonowanie serwera np.: spam, działanie na szkodę Operatora, wykorzystywanie serwera do innych celów niezgodnych z prawem. Rozwiązanie takiej umowy powoduje również w tym przypadku brak zwrotu opłaty za niewykorzystany okres Abonamentu przez Operatora. W przypadku zerwania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia – wpłacona opłata abonamentowa nie podlega zwrotowi.
e) Dopuszcza się rozwiązanie Umowy ze skutkiem natychmiastowym bez okresu wypowiedzenia, jeżeli obie strony wyrażą na to zgodę w formie pisemnej.

§IV. Prawa i obowiązki Abonenta

1) Abonent zobowiązuje się przestrzegać zasad Polityki Antyspamowej, Polityki Prywatności, oraz zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.
2) Abonent zobowiązuje się przestrzegać prawa obwiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej bez względu na swoją narodowość i miejsce wprowadzania danych do systemu Operatora.
3) Abonent jest zobowiązany do zabezpieczenia swoich haseł dostępowych. Operator nie jest odpowiedzialny za złe zarządzanie nimi i udostępnianie osobom trzecim.
4) Abonent zobowiązuje się do publikowania na swoich witrynach wyłącznie treści zgodnych z Prawem Polskim i w taki sposób, aby nie obrażać uczuć, wyznania i czci innych użytkowników Internetu. 
5) Abonent nie może wykorzystywać serwerów Operatora do celów: rozsyłanie spamu; groźby; nakłanianie do przestępstwa; rozpowszechnianie treści pornograficznych z udziałem nieletnich; ataki na inne serwery i prywatne komputery użytkowników Internetu; naciąganie innych na straty moralne i materialne; rozpowszechnianie wirusów; oszustwa; łączenie się z serwerami irc, albo ich tworzenia.
6) Aktualizacja danych osobowych, adresu e-mail niezbędnego do kontaktu z klientem, oraz poprawne dane kart kredytowych używanych do płatności za Usługi świadczone przez Operatora, oczywiście jeśli taki stan rzeczy miał miejsce.
7) Abonent nie udostępnia swoich usług świadczonych przez Operatora osobom trzecim (nie licząc tutaj kont typu: reseller)
8) Abonent ponosi pełną odpowiedzialność za umieszczane treści na swoich witrynach internetowych, oraz oprogramowania w obrębie całego swojego konta użytkownika.
9) Aktualizacji skryptów do najnowszych wersji celem zachowania stabilności serwera i bezpieczeństwo.
10) Abonent sam dba o swoje pliki i ich funkcjonalność oraz wykonuje we własnym zakresie kopie bezpieczeństwa zgromadzonych danych.

§V. Prawa i obowiązki Operatora

1) Operator jest zobowiązany świadczyć swoje usługi w zakresie określonym w umowie i zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu.
2) Operator zastrzega sobie prawo do czasowych wyłączeń serwera/usług w celach konserwacyjnych, co powinno nastąpić po wcześniejszym powiadomieniu Abonenta drogą elektroniczną (chyba, że wymagana jest nagła interwencja w celu zachowania jakości oferowanych usług przez Operatora).
3) Operator nie bierze odpowiedzialności za szkody materialne poniesione przez Abonenta w wyniku utraty danych czy też ciągłości w przesyłaniu danych spowodowanych przerwą w dostępie do serwera.
4) Operator nie bierze odpowiedzialności za szkody i przerwy powstałe w wyniku działania ‘sił wyższych’ nie zależnych od Operatora jak i serwerowni. Takie jak np.: awarii podzespołów serwera, łącz internetowych, prądu, kataklizmy, powodzie itd.
5) Operator Gwarantuje minimalny Uptime serwerów na poziomie 99,8% dla kont wirtualnych WWW, kont reseller i kont e-mail w skali miesiąca, jeśli jednak spadnie poniżej gwarancji Operator jest zobowiązany przedłużyć okres abonamentowy o 1 dzień za każde 5 godzin awarii. W przypadku innych usług niewymienionych powyżej gwarancja SLA ustalana jest według zapisu w ofercie.
6) Operator Zastrzega sobie również zaprzestania świadczenia Usług jeśli stwierdzi, że Abonent naruszy postanowione zasady zawarte w Regulaminie lub utrudnia korzystania z serwera przez innych jego użytkowników jak i Usługodawcy.
7) Operator nie gwarantuje poprawności wykonywania i przechowywania kopii bezpieczeństwa danych przechowywanych na serwerze Operatora. Jednak dokłada wszelkich starań, aby kopia była jak najbardziej aktualna i poprawna.
8) Operator nie świadczy pomocy związanej z uruchomieniem, działaniem skryptów i oprogramowania stanowiących własność Abonenta.
9) Operator jest zobowiązany do poprawnego działania panelu klienta i panelu DirectAdmin używanego do zarządzania swoim kontem Hostingowym na serwerze Operatora.
10) Operator nie ponosi odpowiedzialności za poprawne funkcjonowanie oferowanych usług jeśli winę za nieprawidłowości ponosi Abonent. Operator w szczególności wyłącza swoją odpowiedzialność w sytuacji udostępnienia haseł dostępowych osobom postronnym, przechowywania na serwerze niedozwolonego oprogramowania itp.

§VI. Reklamacje

1) Reklamacja wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Za zachowanie formy pisemnej rozumie się również dostarczenie reklamacji drogą elektroniczną – na adres skrzynki mailowej Operatora wskazanej przez operatora przy zawieraniu umowy.
2) Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Operatora w czasie nie przekraczającym 14 dni. O wynikach reklamacji Abonent zostanie powiadomiony drogą elektroniczną lub na życzenie Abonenta – również drogą listowną.
3) Reklamacja powinna zawierać: Dane Abonenta, typ Usługi i nazwę Pakiet Hostingowego, oraz uzasadnienie. 
4) Rozstrzygnięcia Operatora są ostateczne i nie przysługuje od nich możliwość odwołania się. 

§VII. Postanowienia końcowe

1) Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Operatora.
2) Operator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie. W przypadku dokonania zmiany treści Regulaminu. Operator zobowiązany jest poinformować Abonenta o dokonanych zmianach na co najmniej trzydzieści dni przed datą ich wejścia w życie. Informacja o zmianie treści Regulaminu zostanie przesłana do Abonenta za pośrednictwem poczty elektronicznej. Postanowienia nowego Regulaminu wiążą stronę jeśli w terminie 3 dni od dnia otrzymania wiadomości o zmianie treści Regulaminu nie wypowie umowy o świadczenie usługi.
3) W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz przepisy o ochronie danych osobowych.

REGULAMIN REJESTRACJI I UTRZYMYWANIA DOMEN INTERNETOWYCH 

1. Zarejestrowanie domeny bądź zgłoszenie jej do transferu jest równoznaczne z zawarciem umowy i akceptacją poniższego regulaminu.
2. Klient rejestrujący domenę za pośrednictwem naszej firmy (Go3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością [www.go3.pl]) wyraża zgodę na pełnomocnictwo polegające na zarejestrowaniu domeny w imieniu Klienta na zasadach rejestracji i utrzymywania domen internetowych.
– Rejestrację domen prowadzi MSERWIS Sp. z o.o. na zasadach określonych w regulaminie firmy MSERWIS Sp. z o.o.;
3. Domeny są aktywowane w ciągu 24h w dni robocze, w okresie pracy biura firmy Go3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością [www.go3.pl]. Firma nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z pracy systemu transakcyjnego w bankach wynikające z czasu potrzebnego na księgowanie operacji na rachunku bankowym.
4. Firma Go3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością [www.go3.pl] może odmówić rejestracji domeny w momencie podejrzenia podania nieprawidłowych danych podczas rejestracji, brakiem zaksięgowania wpłaty kwoty z wystawionej faktury ProForma lub jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, iż dana nazwa domeny narusza prawa osób trzecich.
5. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich w związku z rejestracją domeny i podanie nieprawdziwych danych. 
6. Minimalny okres rejestracji domeny to jeden rok kalendarzowy. 
7. Okres rejestracji domeny jest liczony od daty zarejestrowania domeny.
9. Firma Go3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością [www.go3.pl] ma prawo odmówić rejestracji domeny w momencie przekroczenia terminu płatności faktury ProForma. 
10. Abonent wyraża zgodę na powierzenie przetwarzania jego danych osobowych NASK, MSERWIS Sp. z o.o., ICANN oraz EURID. Zgoda ta obejmuje także możność przekazywania danych Rejestratorowi Domeny i Operatorowi w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy.
11. Firma Go3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością [www.go3.pl] nie ponosi odpowiedzialności za błędne wyniki wyszukiwarki domen MSERWIS Sp. z o.o. i innych podmiotów współpracujących przy rejestracji domen.
12. Abonent nie będący osobą fizyczną wyraża zgodę na umieszczenie jego danych w ogólnoświatowej bazie abonentów Whois. Umieszczenie w Whois danych abonenta będącego osobą fizyczną jest dobrowolne. Go3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością [www.go3.pl] nie bierze odpowiedzialności za sposób wykorzystania danych umieszczonych w Whois.
14. W przypadku niedokonania przez klienta płatności za domenę polską po okresie jej rejestracji następuje zawieszenie domeny na okres 14 dni.
15. W przypadku niedokonania przez klienta płatności za domenę globalną po okresie jej rejestracji następuje zawieszenie domeny na okres 36 dni, następnie domena przechodzi w tryb wygaśnięcia który trwa 30 dni, po tym czasie istnieje możliwość jej ponownego przedłużenia jednak po uiszczeniu opłaty dodatkowej w zależności od typu domeny.
16. Go3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością [www.go3.pl] w przypadku nieudanej rejestracji domeny zobowiązuje się zwrócić klientowi opłatę tytułem aktywacji domeny w ciągu 7 dni od zakończonej niepowodzeniem rejestracji.