Polityka ochrony prywatności

I. Informacje ogólne.

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Go3 Hosting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Łodzi (90-361) Ul. Piotrkowska 270, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000609280, REGON 364011622, NIP 7252126402 (dalej jako: Go3.pl)
2. Go3.pl jest Administratorem danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie przez użytkowników podczas zakładania usług, podczas używania usług lub przy korzystaniu z różnego rodzaju akcji marketingowych, które mogą być prowadzone przez Go3.pl (np. konkursy, newslettery itp.).
3. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
4. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
5. Dane podane w formularzach są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.
6. Go3.pl, jako firma hostingowa, może być także procesorem danych osobowych – w odniesieniu do danych, których administratorami są klienci i które zostały mu powierzone poprzez zawarcie odpowiedniej umowy. Szczegółowe zasady określa wówczas ta umowa. Niniejsza Polityka nie dotyczy wykorzystania tego rodzaju danych. W odniesieniu do nich Go3.pl nie jest administratorem.
7. Niniejsza Polityka nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług, towarów lub stron internetowych należących do innych podmiotów niż Go3.pl.
8. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
· Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Go3.pl.
· Poprzez zapisywanie technicznych logów na poziomie serwera www, poczty oraz aplikacji Go3.pl.

II. Szczegółowa informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119), zwanego dalej RODO, z uwzględnieniem przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
1. Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Go3 Hosting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Łodzi (90-361) ul. Piotrkowska 270, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000609280, REGON 364011622, NIP 7252126402 (dalej jako: Go3.pl). Kontakt ze wskazanym Administratorem może Pan/Pani uzyskać w drodze listownej, mailowej (lodz@go3.pl) lub telefonicznej (+48 603 540 626)
2. Inspektor ochrony danych
Inspektorem Ochrony Danych w Go3.pl jest Grzegorz Polak działający z ramienia Kancelarii Prawnej Expressis Verbis sp. z o. o. Kontakt z Inspektorem może Pani/Pan uzyskać w drodze mailowej: rodo@expressisverbis.pl, telefonicznej +48 725 439 290 lub listownej Kancelaria Prawna Expressis Verbis sp. z o. o. Plac Kardynała Wyszyńskiego 1, 26-400 Przysucha. 3. Dobrowolność podania danych osobowych
Dostawca informuje, że o ile nic innego nie wskazano w treści poszczególnych formularzy (np. wskazując, że podanie danych jest dobrowolne), z usług Dostawcy nie można korzystać anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu. W związku z powyższym, odmowa podania danych może wiązać się z odmową zawarcia umowy i świadczenia zamówionej usługi.
4. Rodzaje przetwarzanych danych, cele, podstawa prawna przetwarzania danych przez Go3.pl oraz przewidywany okres przechowywania

Rodzaj danych Cel przetwarzaniaPodstawa prawnaOkres przechowywania
Dane obowiązkowe
Dane kontaktowe personelu Klienta (w szczególności: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu)
Świadczenie zamawianych usług, zapewnienie kontaktu w związku z wykonaniem usług Art. 18 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną
Art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (niezbędność dla wykonania umowy)
Do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń (3 lub 6 lat)
Dochodzenie lub obrona ewentualnych roszczeń Art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawnie uzasadniony interes) Do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń (3 lub 6 lat)
Marketing oraz marketing bezpośredni, produktów lub usług Administratora, w tym badania satysfakcji Klienta itp. Art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawnie uzasadniony interes) Do momentu wyrażenia sprzeciwu na zasadach art. 21 – 22 RODO
Wysyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną (e-maili i sms’ów reklamowych), wykonywanie połączeń telefonicznych celem przedstawienia promocyjnych lub spersonalizowanych ofert Art. 6 ust. 1 pkt a) RODO w zw. z art. 172 ust. 1 prawa telekomunikacyjnego oraz art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Zgoda) Do momentu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu na zasadach art. 21 – 22 RODO
Dane niezbędne ze względu na wybrany sposób rozliczenia usług, w szczególności:
Dane rachunku bankowego z którego dokonano zapłaty
Dane zawarte w wystawionych rachunkach (fakturach VAT)
Dane o zamówionych i wykonanych usługach (historia zamówień)
Rozliczenie wykonanych usług Art. 18 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną
Art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (niezbędność dla wykonania umowy)
Do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń (3 lub 6 lat) lub upływu terminu obowiązku przechowywania dokumentów księgowych (5 lat)
Wykonanie obowiązków prawnych w zakresie księgowości i rachunkowości Art. 6 ust. 1 pkt c) RODO (wykonanie obowiązków prawnych w zakresie księgowości)
Dochodzenie lub obrona ewentualnych roszczeń Art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (Prawnie uzasadniony interes)
Dane zawarte w korespondencji z Administratorem (w wypełnionych formularzach kontaktowych, systemie zgłoszeń, poczcie elektronicznej, aplikacji chat, korespondencji tradycyjnej)
Zapisy rozmów telefonicznych
Prowadzenie korespondencji, obsługa zgłoszeń, wniosków, zapytań lub reklamacji. Wykazanie treści złożonych przez osobę oświadczeń lub żądań Art. 6 ust. 1 pkt c) RODO (wykonanie obowiązków prawnych w zakresie odpowiadania na żądania osób, których dane dotyczą)
Art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawnie uzasadniony interes)
Do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń (3 lub 6 lat) lub upływu terminu obowiązku przechowywania dokumentów księgowych (5 lat)
Dochodzenie lub obrona ewentualnych roszczeń Art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (Prawnie uzasadniony interes)
Dane charakteryzujące sposób korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
Oznaczenie identyfikujące nadawane osobie na podstawie posiadanych danych
Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzysta osoba
Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną
Informacje o skorzystaniu przez usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną
Zapewnienie parametrów jakościowych usługi oraz optymalizacja
Utrzymywanie środków bezpieczeństwa
Obsługa zapytań
Ustalanie przypadków niedozwolonego korzystania z usługi oraz przekazywanie danych organom uprawnionym
Art. 18 ust. 5 - 6 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną
Art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawnie uzasadniony interes)
Do 6 miesięcy
W przypadku danych dotyczących składania zamówień, dyspozycji lub żądań - przez czas trwania usługi, a później do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń (3 lub 6 lat)
Wszystkie opisane powyżej dane osoby przetwarzane przez Administratora w systemach informatycznych. Wykonanie i przechowywanie kopii bezpieczeństwa, zapewnienie zdolności do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania; zapewnienie zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego. Art. 6 ust 1 pkt c) w zw. z art. 32 ust. 1 pkt b) i c) RODO (wypełnienie obowiązków prawnych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa, integralności i dostępności danych) Zgodnie z wewnętrznym harmonogramem wykonywania kopii zapasowych

5. Prawo wycofania zgody
Jeżeli Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, zgoda taka może zostać wycofana w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

6. Prawa osoby w zakresie przetwarzania jej danych osobowych
Osobie przysługują następujące prawa dotyczące jej danych osobowych:
Prawo dostępu do danych osobowych – uprawnia do dostępu do danych osobowych oraz uzyskania informacji o zasadach ich przetwarzania
Prawo do uzyskania kopii danych osobowych - uprawnia do żądania wydania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu
Prawo do sprostowania danych osobowych - uprawnia do żądania sprostowania nieprawidłowych lub uzupełnienia danych osobowych
Prawo do usunięcia danych osobowych - uprawnia do żądania usunięcia danych osobowych podlegających przetwarzaniu
Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych - uprawnia do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych do czynności przechowywania, z wyłączeniem podejmowania innych operacji na danych osobowych
Prawo do przenoszenia danych osobowych - uprawnia do otrzymania danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie użytkowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłania ich do innego podmiotu
Prawo do sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych - uprawnia do żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych w określonych celach
Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych - uprawnia do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonych celach, które pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem czynności przetwarzania przed wycofaniem zgody
Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego - uprawnia do złożenia skargi do Prezesa UODO na przetwarzanie danych osobowych przez administratora
Osoba może wykonać powyższe prawa poprzez kontakt z Administratorem w każdy ze sposobów określonych na wstępie. Dotyczy to także wycofania udzielonych zgód. Podczas kontaktu na odległość, Administrator może żądać podania danych osobowych w celu weryfikacji tożsamości.

7. Odbiorcy danych
Dane mogą być ujawniane podmiotom działającym na zlecenie Administratora lub wykonującym na rzecz Administratora usługi, w szczególności:
• podmiotom prowadzącym rejestry abonentów domen internetowych zamówionych przez osobę lub pośrednikom dokonującym rejestracji danej domeny;
• przedsiębiorcom z branży reklamowej i marketingu (agencjom reklamowym, call-center, platformom programowym do wysyłki e-maili lub sms’ów, komunikacji chat);
• przedsiębiorcom świadczącym usługi związane z dochodzeniem lub obroną roszczeń oraz obsługą prawno-księgową (windykacja, kancelarie prawne lub podatkowe, biura rachunkowe);
• podwykonawcom i serwisantom;
• audytorom;
• przedsiębiorcom pocztowym oraz firmom kurierskim.
Dane mogą zostać też ujawnione także:
• organom, które na podstawie obowiązujących przepisów prawa pozostają uprawnione do żądania ich wydania, w tym w szczególności sądom, prokuraturom, Policji, administracji podatkowej i celnej;
• innym podmiotom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa.
8. Przekazywanie danych do Państw trzecich
Dane osobowe co do zasady nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Przekazanie takie może jednak nastąpić w zakresie opisanym poniżej.

Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy odbywa się na zasadach określonych w rozdziale V RODO. Oznacza to, że podstawą prawną przekazania Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy może być zastosowanie rozwiązania zapewniającego odpowiednie gwarancje dla Twoich praw i wolności w postaci zobowiązania podmiotu, któremu Twoje dane osobowe zostaną ujawnione do stosowania postanowień standardowych klauzul ochrony danych wydanych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej (tj. decyzja nr 2001/497/WE z dnia 15 czerwca 2001 r. oraz decyzja nr 2004/915/WE z dnia 27 grudnia 2004 r. w przypadku gdy odbiorca danych jest odrębnym administratorem lub decyzja nr 2010/87/UE z dnia 5 lutego 2010 r. w przypadku gdy odbiorcą danych jest podmiot przetwarzający dane osobowe w naszym imieniu). Treść tych klauzul jest publicznie dostępna w Internecie w elektronicznej bazie danych aktów prawa Unii Europejskiej EUR-lex. Przekazanie danych osobowych poza EOG może nastąpić w związku z korzystaniem przez Administratora z usług analitycznych lub reklamowych dostarczanych przez Google LLC, w tym Google Adwords oraz Google Analytics.

Alternatywną podstawą przekazania Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy w przypadku gdy podmiot, któremu dane osobowe zostaną ujawnione nie zobowiązał się do stosowania postanowień standardowych klauzul ochrony danych może być sytuacja, w której przekazanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w przypadku zamówienia usługi wymagającej przekazania danych osobowych do państwa trzeciego, tj. w szczególności rejestracji domeny internetowej, której rejestr jest obsługiwany przez podmiot mający siedzibę w państwie nienależącym do EOG lub certyfikatu SSL obsługiwanego przez taki podmiot. W tym wypadku dane osobowe są przekazywane niezależnie od tego, czy w stosunku do danego państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej została wydana decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony danych lub czy zostały zapewnione inne zabezpieczenia określone w art. 46 lub 47 RODO. Dane zostaną przekazane wyłącznie w zakresie niezbędnym dla wykonania zamówionej usługi.

W innych przypadkach, przekazanie Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy może mieć miejsce za Twoją wyraźną zgodą. Musisz mieć jednak świadomość, że z powodu braku zabezpieczeń określonych powyżej, istnieje ryzyko niezapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony Twoich interesów w związku z takim przekazaniem danych osobowych. Mając na uwadze, że określenie z góry i opisanie wszystkich możliwych sytuacji przekazania danych osobowych poza EOG w związku z rejestracją domen, zakupem certyfikatów SSL lub zamawianiem innych usług oferowanych przez Administratora jest niemożliwe w niniejszym dokumencie (w bazie IANA funkcjonuje ponad 1500 domen, w tym krajowych, międzynarodowych oraz domen typu nTLD, których rejestry często prowadzone są przez odrębne organizacje), szczegółowe informacje można uzyskać:

• podmiotach prowadzących rejestry domen, w tym o miejscu ich siedziby, na stronie internetowej IANA (Internet Assigned Numbers Authority): http://www.iana.org/domains/root/db; • podmiotach dostarczających certyfikaty SSL, w tym o miejscu ich siedziby, na stronie internetowej: https://certyfikatyssl.pl/; • państwach, względem których Komisja Europejska wydała decyzje o stwierdzeniu odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych dostępne są na stronie internetowej Komisji: https://www.ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en; Dodatkowo, szczegółowe informacje o przekazaniu danych poza EOG w związku ze świadczeniem poszczególnych usług można uzyskać poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (adres e-mail: rodo@expressisverbis.pl).

9. Profilowanie
W stosunku do Osoby nie są podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

10. Prawo skargi
Osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że jego dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

III. Zbieranie logów


1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
2. Zapisowi mogą podlegać:
• zasoby określone identyfikatorem URL (adresy żądanych zasobów – stron, plików),
• czas nadejścia zapytania,
• czas wysłania odpowiedzi,
• nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
• informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
• adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
• informacje o przeglądarce użytkownika,
• informacje o adresie IP,
• informacje diagnostyczne związane z procesem samodzielnego zamawiania usług poprzez rejestratory na stronie,
• informacje związane z obsługą poczty elektronicznej, jeśli użytkownik korzysta ze świadczonej przez Go3.pl usługi pocztowej.

IV. Obowiązywanie i zmiana polityki ochrony prywatności


1. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku.
2. Go3.pl zastrzega sobie prawo do zmiany polityki ochrony prywatności w każdym czasie. Jednolity tekst po zmianach będzie dostępny w na stronie głównej portalu w zakładce „polityka ochrony prywatności”. Każda zmiana polityki prywatności i cookies będzie widoczna w zakładce „polityka ochrony prywatności” na stronie głównej portalu.